dijital demokrasinin önemi | Haber sitesi PolitikYol

Tüm bu dijital çağın ve iletişim teknolojisinin merkezinde ilerleme kaydedecek ilkeli bir tavır; Fırsat eşitliğini, düşünce ve ifade özgürlüğünü, sosyal hakları ve kendini gerçekleştirme fırsatları yaratmayı içeren bütüncül bir demokrasi anlayışı öne çıkmaktadır.

Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte dünyada kültürel, bilimsel, sosyal ve siyasal etkileşim her geçen gün artan bir hızla artmaktadır. Saniyeler içinde bilgi akışını sağlayan yeni iletişim teknolojileri ile siyasal katılım arasındaki ilişkiyi ülkemizdeki demokrasinin geleceğinde seçimlere bir ay kala incelemekte fayda var.

çağlar için demokrasi; Bilinç, ekonomik gelişme ve halk egemenliği yoluyla ilerliyor olarak tasvir edildi. Ancak demokrasiyi tanımlayan kurumsal koşullarda herkese eşit olarak uygulanacak hukuk ve bilim ve insan haklarının birliğini vurgulamak önemlidir. Farkındalığın yönlendirilmesi gereken yer; Farklılıklarla yaşayan bir dünya yaratmanın amacı budur. Günlerin amacı, siyasi alanın restorasyonu, gerçek adalet fikri, refah ve demokratik fikirlerin büyümesidir.

Evet, dünya Roma’dan moderniteye demokrasi yolunda doğrudan ve katılımcı demokrasiyi yaşarken, bugün dijital demokrasinin yolu döşeniyor. Cumhuriyet yönetimlerinin toplumu toplum ve ulus haline getirdiği dönüşüm açısından bakıldığında, hiyerarşik olmayan fikir alışverişinin ve dolayısıyla teknolojilerin siyasal demokrasiyi nasıl etkileyeceği ilginçtir. E-devlet ile başlayan ve blockchain teknolojisinin merkeziyetçilikten uzaklaşması ile devam eden dijital süreçte yönetişim nasıl olacak; Mümkün, başarılı teknikler ve belirli doğrular doğrultusunda alınan kararlar alanı demokrasinin saikini belirleyecektir.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DEMOKRASİ

Hızlı değişim ve iletişim teknolojilerinin gelişimi binlerce kültürü birbirine yaklaştırmıştır. Bilgi yayma hızı ve yeteneği, toplumlar arası siyasi alanların ortaya çıkmasına yol açan yeni bir aşama yarattı. Günümüzde küreselleşme, ekonomik alanın çok ötesinde, siyasal yaşamda egemenlik ve bağımsızlık kavramlarını sorgulayacak şekilde tanımlanmaktadır. Artık iletişim teknolojisi; Bu da insan mutluluğunu ve kamu refahı ile birlikte demokrasiye katkısını sorgulamaktadır.

Geleceğin ne olduğu sorusuna cevap verirken bugünün gerçekleri bir ipucu taşıyor. Her gün 10 milyondan fazla kullanıcının internet hızını test edinüçSpeedtest tarafından yayınlanan “Şubat 2023 I”.İnternet “Hız Verisi”ne göre; Türkiye 32,65 megabit genişbant internet hızıyla 180 ülke arasında 107. sıraya geriledi. Dünya çapındaki ortalama indirme hızı 78,62 megabittir. 107. sırada yer alan Türkiye’de internet hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi demokrasi ile yakından bağlantılıdır. Modern demokrasilerde siyasi hayatın önemli bir unsuru olan seçimlerde internet, geleneksel medyanın yanında en etkili medyalardan biridir. Politika oluşturma ve karar alma süreçlerine daha fazla katılım esastır, demokrasinin amacı bu amaca uygun olarak çalışmak ve hareket etmektir. Siyasal iletişimin en çarpıcı avantajının mutabakat olduğunu vurguluyoruz. İnternetin bağlanabilirlik, etkileşim ve hiper metin özellikleri, siyasi sürecin yeniden inşasının somut parametreleridir. Gerçek şu ki; İnternet ve diğer yeni iletişim teknolojilerinin kullanımının kamusal alanda bilgi ve fikirlerin geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine imkan vermesi, internete hızlı, sansürsüz ve sınırsız erişimin mümkün olmasına bağlıdır.

düşük maliyetli ve Sansugrupinternet girişiİnsan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin, demokrasinin, kalkınmanın ve sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesinin koşullarından biri haline gelmiştir.

İNTERNETE ERİŞİM HAKKI HAKKINDA

İngiliz Lordlar Kamarası’nın aldığı bir kararla internet, tıpkı elektrik ve su gibi bir kamu hizmeti olarak tanımlandı. Fransız Anayasa Konseyi, ifade özgürlüğünün internete erişim hakkını da kapsadığını söyledi. Estonya, internet erişimini bir insan hakkı olarak tanımlayan ilk ülke olarak tarihe geçti. Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2009’da aldığı danışma kararında (2008/2160 INI), devletlerin internete tam ve güvenli erişim sağlayarak e-demokrasinin önünü açması gerektiğini belirtti.

Demokratik kurumlar, kamunun devlete olan ilgisinin düzeyinde önemli bir artış sağlar. Daha demokratik imkanlara ve kurumlara sahip ülkelerde insanlar katılım anında daha bilinçli ve istekli hareket etmektedirler. Katılımın demokrasi için çok önemli bir anahtar olduğunu göz önünde bulundurarak,marulSaha teknolojilerinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasının yeni bir kamusal alan yarattığı açıktır.

düşük maliyetli ve Sansugrupinternet girişiİnsan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin, demokrasinin, kalkınmanın ve sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesinin koşullarından biri haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde vatandaşların karar alma süreçlerine katılımı kolaylaşmakta ve genel kamuoyunu etkileyen herhangi bir politika tanımlandığı veya uygulandığı anda katılım düzeyi artmaktadır.

İnternet erişiminin bir hak olduğunu savunan bazı yazarlar, hakkın var olan temel haklardan evrildiğini savunurken, bazıları da ayrı bir hak olarak düzenlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Henüz uluslararası hukukta temel bir hak olarak yerleşmemiş olan internete erişim hakkı, anayasal denetim organlarının kararları veya yerel yasalardaki evrensel hizmet yasaları ile korunmaktadır. Bugün Yunan Anayasasında sadece internete erişimin bir hak olarak düzenlendiği kaydedilmektedir.

Demokrasi teorisinin bileşenlerinden biri olan insanlar arasındaki etkileşimin internet aracılığıyla yayılmasında yeni bir adım, kilit bir temadır: dijital oylama ve temsili demokrasiden doğrudan demokrasiye özgü durum. Kamu, özel ve sivil sektörü tek noktada birleştiren dijital bir temsil; Yönetişim, hesap verebilirlik, şeffaflık, verimlilik vb. İdari sürece demokratik katılımın sağlanması hedefi e-demokrasi ile kesişmektedir. Çünkü iletişim kültürü ve siyasetin doğasındaki değişimle birlikte tamamen yeni bir siyasi yapının oluşacağı öngörülmektedir.

Dijital demokrasi, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğünden kaynaklanan kişisel verilerin korunması temelinde yükselecektir. Sansür ve gözetleme zihniyetinin aşılmasının yanı sıra, gelişmiş bir BİT altyapısının ve departmanlar arası koordinasyonun olduğu bir aşamaya gelinmesi gerekmektedir.

DİJİTAL DEMOKRASİ YOLUYLA

Dijital demokrasi, bilgi teknolojisinin demokrasi ile bütünleşmesidir.ormanZarif bir şekilde ifade edilmiş ve daha açık, şeffaf ve hesap verebilir bir demokrasi anlayışına ulaşılmasında akılcı bir faktör olarak görülmüştür. Günümüzde dünya, bilgi teknolojilerinin devlete dönüşmesiyle ortaya çıkan dijital demokrasinin yanı sıra e-devlet uygulamaları ve yönetişim yaklaşımlarının fırsat ve eksikliklerini değerlendirmeye odaklanmıştır. E-demokrasi e-devleti teşvik ederken, e-devlet uygulamaları katılımcı demokrasiyi e-ortama taşıyarak e-demokrasiyi gerçekleştirmektedir.

Dijital demokrasi uygulamaları açısından Amerika Birleşik Devletleri’nde ilklerden biri olan e-demokrasi, eyalet, federal ve belediye düzeyinde yürütülmektedir. 1993 yılında İsveç Parlamentosu tarafından temel bir hak olarak tanınan okuryazarlık ve BİT kullanımı, o zamandan beri önemli bir stratejik hedef olarak kabul edilmektedir. İsveç’te e-demokrasinin sağlanması için toplumda internetin yaygınlaşması büyük ölçüde sağlanmıştır. Elektronik oylamanın uygulandığı bir diğer ülke ise Estonya. E-seçim yöntemini kullanan bir ülke, yerel ve genel seçimlerin internet üzerinden yapılmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı kurallar getirmiştir.

Dijital demokrasi, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğünden kaynaklanan kişisel verilerin korunması temelinde yükselecektir. Sansür ve gözetleme zihniyetinin aşılmasının yanı sıra, gelişmiş bir BİT altyapısının ve departmanlar arası koordinasyonun olduğu bir aşamaya gelinmesi gerekmektedir. Öte yandan, beninternet içAlınAmaçlanan güvenlik önlemleri, diğer tüm yasal normlarda olduğu gibi uluslararası insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarına uygun olmalı ve insanlar eylemlerinin yasal sonuçlarının farkında olmalıdır.STK’larYapabilmeliler.

Tüm bu dijital çağın ve iletişim teknolojisinin merkezinde ilerleme kaydedecek ilkeli bir tavır; Fırsat eşitliğini, düşünce ve ifade özgürlüğünü, sosyal hakları ve kendini gerçekleştirme fırsatları yaratmayı içeren bütüncül bir demokrasi anlayışı öne çıkmaktadır.

İlginizi Çekebilir